สพป.สระแก้ว เขต 2 พิจารณาทุนโครงการอาหารกลางวัน

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอขอรับงบประมาณของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อพิจารณา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางภานุรังสี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายสุชิน ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหว้า นางมาลา หาญบันจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอขอรับงบประมาณ ของคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ