ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ติดตามการอ่านออก-เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม โรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอวัฒนานคร และโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ