ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัด

วันจันทรที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางฐิติวรดา ผักไหม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายนิพนธ์ พรมพิไล ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และติดตามการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี โรงเรียน อพป.คลองน้ำใส และโรงเรียนบ้นกุดหิน จากนั้นได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสว่า “เป็นครูใช่ไหม ขอฝากเด็กๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี” และได้ปลูกต้นไม้ฝากไว้ให้โรงเรียน เพื่อเป็นสื่อถึงการดูแลรักษา เด็กนักเรียนให้เขาเจริญงอกงามเหมือนต้นไม้ต่อไป

สอบถามได้นะคะ