ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโคกปราสาท ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านรัตนะ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา และโรงเรียนบ้านโคกปราสาท รวมลูกเสือทั้งสิ้น 64 คน โดยมีนายว่าที่ร้อยตรีบรรพต อินทร์พิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกปราสาท เป็นผู้อำนวยการฝึก ต่อจากนั้น เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโคคลาน ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคคลาน โรงเรียนบ้านโคกไพล และโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ รวมลูกเสือทั้งสิ้น 60 คน โดยมีนายธีรพล วรคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน เป็นผู้อำนวยการฝึก

สอบถามได้นะคะ