สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” จังหวัดสระแก้ว

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” จังหวัดสระแก้ว โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดารศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ ผุ้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพ สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประชุม  เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลนักเรียนตกหล่น “พาน้องกลับโรงเรียน” การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” และกาจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มุ่งสมรรถนะผู้เรียน และมอบภารกิจและแนวทางการรับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ