รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดค่ายตรีรวมใจ ก้าวไกลวิชาการ

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด “ค่ายตรีรวมใจ ก้าวไกลวิชาการ” กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบด้วย 4 สาระ ได้แก่ สาระวิชาภาษาต่างประเทศ สาระวิชาคณิตศาสตร์ สาระวิชาภาษาไทย และสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (STEM) และกลุ่มฝึกทักษะอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุคนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่รัฐจัดให้ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 โรงเรียนบ้านโคก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ภาพ ครูโรงเรียนบ้านโคก/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ