การขับเคลื่อนและการติดตามนโยบายเร่งด่วน

••วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ••

┖━━━━━━━━━━━━┚

⏰เวลา 08.30 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษสระแก้ว เขต 2 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรในเขตพื้นที่ เข้าร่วมรับการตรวจ จากคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

โดย นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการ

การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง ได้แก่

1. พาน้องกลับมาเรียน

2. โรงเรียนคุณภาพ

3. อาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ

4. ความปลอดภัยสถานศึกษา

5. หนี้สินครู

เพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ภายใต้บริบทของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🔷สถานที่รับตรวจ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

📮ภาพ/ข่าว จ.ส.อ.ณพล ยะนินทร

📮งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ