“กิจกรรมเกี่ยวข้าวเพื่อน้อง”

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.• ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี  โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 , กลุ่มนโยบาย และแผน , กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่ ร่วมกิจกรรมโครงการ “เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ประจำปี 2565 “กิจกรรมเกี่ยวข้าวเพื่อน้อง”  ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน มีทักษะการทำงานด้านการเกษตร ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ และให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมโครงการ_เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประกอบด้วยกิจกรรม “เกี่ยวเพื่อน้อง” กิจกรรม “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง กิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำ “ปลูกหญ้าแฝก” สถานที่ ณ สวนเกษตรโรงเรียนบ้านโคกไพล ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

          สพป.สระแก้ว เขต 2 ขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านโคกไพล ที่จัดกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

สอบถามได้นะคะ