ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการขจัดความยากจน

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565🔻🔻เวลา 15.00 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระแก้ว 5 มิติ  นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม สถานที่ ณ ห้องประชุมประชารัฐ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ