รมต.ศึกษา เปิดโครงการ “ผู้สูงอายุอารมณ์ดี ทุกชีวีมีสุข”

•วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕••  

⏰๐๙.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้ นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อารมณ์ดี ทุกชีวีมีสุข เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ

🟧สถานที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  การนี้ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

📮ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์

  • กลุ่มอำนวยการ
สอบถามได้นะคะ