“วันระฆังดังกังวาล”

วันที่  17   พฤษภาคม  2565

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป.สระแก้ว เขต ๒ “วันระฆังดังกังวาน”

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายโดยมอบโอกาสให้กับนักเรียน ก้าวเข้าสู่โรงเรียนคุณภาพ และส่งมอบนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕ โรงเรียน ดังนี้

⏺โรงเรียนบ้านหนองหมู จำนวน ๑๕ คน

⏺โรงเรียนบ้านหนองหอย จำนวน ๑๖ คน

⏺โรงเรียนสารคุณสโมสร จำนวน ๑๙ คน

⏺โรงเรียนบ้านเนินผาสุก จำนวน ๒๐ คน

⏺โรงเรียนบ้านหนองหล่ม จำนวน ๒๒ คน

ซึ่งการส่งมอบนักเรียนให้อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของโรงเรียนคุณภาพ อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โดย นายทรงศักดิ์ ชาญสมิง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

✅โดยมี นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานในพิธี

✅ผู้ถือธง โรงเรียนคุณภาพ ได้แก่ นายรติวัฒน์ รัสมี ครูโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

#กิจกรรมส่งมอบธงโรงเรียนคุณภาพ

– นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร (ประธาน) ส่งมอบธงโรงเรียนคุณภาพให้กับ นายทรงศักดิ์ ชาญสมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

#กิจกรรมตีระฆัง ประกอบด้วย

– นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร

– นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

– ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

❤️สถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์มูลนิธิร่วมกตัญญู ๓๓ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

💠ภาพ/ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

💠งานประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ