กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา นำโดยนายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ กับกลุ่มเครือข่ายปางสีดา เพื่อระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี มีกิจกรรมจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบสถานศึกษา ถ่ายภาพ/เนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก อำนวยการผลลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ