กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองยางได้จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี

นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตามแนวทางการเรียนรู้ของ Active Learning

สอบถามได้นะคะ