พิธีสวนสนาม วันลูกเสือ

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านเขาจาน สพป.สระแก้ว เขต 2 นำโดยนายพิทักษ์ มณีขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิด“ลูกเสือไทย”  และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยนายพิทักษ์ มณีขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี ได้ถวายเครื่องสักการะและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน      ให้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข็มแข็ง อดทน และมีความเสียสละ

ถ่ายภาพ : ครูพรวิมล ใจตรง

!! ชุดภาพกิจกรรมทั้งหมด !!

สอบถามได้นะคะ