รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนบ้านหนองสังข์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน ชุมชน รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด เกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสงบสุขต่อไป

ภาพ: นางสาวเบญจมาศ จันทร์มาลี, นางสาวภารวี พวงไพบูลย์

เนื้อหาข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์, นางสาวภารวี พวงไพบูลย์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

**ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด**

สอบถามได้นะคะ