วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายเชิดชัย  แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น นำตัวแทนคณะครูและนักเรียน อ่านสาส์น  กล่าวคำปฏิญาณตนและร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนและชุมชนตระหนัก  และเห็นความสำคัญของการต่อต้านยาเสพติดที่เป็นบ่อนทำลายประเทศชาติและเยาวชน การเดินรณรงค์  ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน โดยกิจกรรมต่าง ๆ ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ถ่ายภาพ : ส.ต.ท. กิตติศักดิ์ นาทอง ,นางสาวกัลยาณี ยอดพุทธ ,นางสาวกมลชนก ตะเภาพงษ์ เนื้อหาข่าว : นางคำพันธ์ุ ตุลากัน อำนวยการผลิต : นายเชิดชัย แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

!! ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด !!

สอบถามได้นะคะ