วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565  โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ร่วมกับโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น นำโดยผอ.เชิดชัย  แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น และ ผอ.กิตติชัย  ปลอดประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิด”ลูกเสือไทย“ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยผอ.เชิดชัย  แก้วกนก ประธานในพิธีได้ถวายเครื่องสักการะ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข็มแข็ง อดทน และมีความเสียสละ

ถ่ายภาพ : นางสาวสุภาพร อุ่นสิน

เนื้อหาข่าว : ว่าที่ร.ต.หญิงวิชาดา สุวรรณภาพ

อำนวยการผลิต : นายกิตติชัย ปลอดประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์

สอบถามได้นะคะ