โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ จัดกิจกรรม “พัฒนาลูกรัก ร่วมกับผู้ปกครอง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาลูกรัก ร่วมกับผู้ปกครอง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของช่วงชั้นอนุบาลปีที่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๔-๕ ปี
๒. เพื่อสร้างเสริมความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้ปกครองและคุณครู
๓. เพื่อให้เด็ก ๔ – ๕ ปี ได้รับการประเมินพัฒนาการ และการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัย
๔. เพื่อให้เด็ก ๔ – ๕ ปี มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ซึ่งกิจกรรมนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองกับนักเรียนช่วงชั้นอนุบาล เป็นอย่างดี

ถ่ายภาพ : นางสาวศรีวรรณา แก้วดอน

เนื้อหาข่าว : นายฉัตรชัย กันดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

อำนวยการผลิต : นายฉัตรชัย กันดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒

!! ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด !!

สอบถามได้นะคะ