มูลนิธิฟรีแลนด์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียน

    วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิฟรีแลนด์ นำโดย นางสาววราพร รักษาชาติ ร่วมกับ นายอภิรักษ์ วิภาวัน และนายดุสิต รักษาชาติ ได้ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียน ชุมชน ในพื้นที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ และผลกระทบจากการบุกรุกทำลายป่าให้กับเยาวชน โรงเรียนบ้านโคกทหารขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

สอบถามได้นะคะ