การนิเทศการขับเคลื่อน การอ่าน เขียน คิดคำนวณ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน เขียนและคิดคำนวณ ช่วงชั้นที่ 1 สู่ห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  โรงเรียนบ้านโคกทหารได้รับการนิเทศการขับเคลื่อน การอ่าน เขียน คิดคำนวณ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน เขียนและคิดคำนวณ ช่วงชั้นที่ 1 สู่ห้องเรียนคุณภาพ โดยมี ดร.ชยาธิศ กัญหา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศน.อัญชลี อันศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศน.ฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นิเทศการสอนช่วงชั้นที่  1 โดยมี  นางสาวพรพิมล  คงทันดี  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ว่าที่ร้อยตรีสมทบ สมพงษ์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2 และนางสาวศิรดา  ไชยศรีรัมย์  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เข้ารับการนิเทศ และแนะนำการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านโคกทหารขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

สอบถามได้นะคะ