26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองแสงได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด แสดงผลงานนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด และจัดกีฬาต้านยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด นำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมไปเผยแพร่ต่อครอบครัว ชุมชน มีภูมิคุ้มกันที่ดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ถ่ายภาพ      : BNSSchool

เนื้อหาข่าว    : P. Vinitchai

อำนวยการผลิต : นายธวัช  เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง

สอบถามได้นะคะ