“พุทธธรรมนำสังคมสันติสุขสัญจร” ปีการศึกษา 65

“พุทธธรรมนำสังคมสันติสุขสัญจร”

✨วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ✨ นางนวลจันทร์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม “พุทธธรรมนำสังคมสันติสุขสัญจร” โครงการสังฆะประชาปันสุข เผยแผ่พุทธธรรม นำสังคมสันติสุข วิถีใหม่ ร่วมกับ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีคณะสงฆ์วัดเหล่าอ้อย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ถ่ายภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนางามมิตรภพที่131

เนื้อหาข่าว : นางสาวชฎาพร สายจันทร์

อำนวยการผลิต : นางนวลจันทร์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131

✨ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด✨

สอบถามได้นะคะ