การนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

     วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  นายเชิดชัย  แก้วกนก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  มอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  ประกอบด้วย   นายเอนก ปั่นกลาง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  นางคำพันธุ์  ตุลากัน  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ  และนางประทุมมา  ปลอดประโคน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล เยี่ยมชั้นเรียนเพื่อนิเทศการสอน นิเทศการบริหารจัดการชั้นเรียน การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน และการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา

บทความ : นางคำพันธุ์ ตุลากัน
ภาพ : 
นางประทุมมา ปลอดประโคน ,นางสาวกิตติวรา แก้วกำกง
อำนวยการผลิต : นายเชิดชัย แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

สอบถามได้นะคะ