นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รับการตรวจสุขภาพ

วันจันทร์ที่ ๑๑ และวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ รับการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ เช่น การตรวจฟัน ตรวจความสะอาดร่างกาย ตรวจวัดสายตา เจาะเลือดตรวจความเข้มข้น และฉีดวัคซีนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวมถึงการส่งเสริม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาฟัน และการดูแลรักษาสุขภาพ โรงเรียนขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ภาพ: ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ