การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบ Co-5 Steps

โรงเรียนร่มเกล้านำโดย ผู้อำนวยการฉวีวรรณ แผ่วตะคุ รองผู้อำนวยการอรัญญา วงษาคร และคณะครู รับการนิเทศ ติดตามจากท่าน ศน.ณัฐนันท์ สรวงสมบูรณ์ โดยนิเทศกำกับติดตามโรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565 การจัดการเรียนรู้แบบ Co-5 Steps สาธิตการจัดการเรียนรู้โดยคุณครูวาสินี ซิ่วสำราญ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพข่าวและเนื้อหา : นางสาวสุลัดดา ขันแก้ว
อำนวยการผลิต : ผู้อำนวยการฉวีวรรณ แผ่วตะคุ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า

สอบถามได้นะคะ