กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนร่มเกล้านำโดย ผู้อำนวยการฉวีวรรณ แผ่วตะคุ รองผู้อำนวยการอรัญญา วงษาคร และคณะครู จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านประเพณีและวัฒนธรรมให้กับนักเรียน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพข่าวและเนื้อหา : นางสาวสุลัดดา ขันแก้ว
อำนวยการผลิต : ผู้อำนวยการฉวีวรรณ แผ่วตะคุ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า

สอบถามได้นะคะ