วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565  โรงเรียนบ้านเขาจาน นำโดย นายพิทักษ์ มณีขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู
นำนักเรียนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านเขาจาน ตำบลท่าเกวียน
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษาและเป็นประเพณีอันดีงาม
ที่ควรปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าและระลึกถึงความสำคัญทางศาสนาดังเดิมสืบไป

!!! รูปภาพเพิ่มเติม !!!

สอบถามได้นะคะ