แสดงความยินดีกับคุณครูส่งคลิปเข้าประกวดประจำเดือนมิถุนายน65

🌟แสดงความยินดีกับคุณครูส่งคลิปเข้าประกวดประจำเดือนมิถุนายน65🌟

🌟ขอแสดงความยินดี🌟 กับคณะครูโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 ได้รับเกียรติบัตรส่งคลิปวีดีโอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ครั้ง 4/2565 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)” ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 5 รายดังนี้

1. นางโชติกา ชุมนุมชาติ ได้รับรางวัลดีเยี่ยม

2. นางมิ่งขวัญ แป้น ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม

3. นางสาววนิดา ทะลาไธสง ได้รับรางวัลระดับดีเด่น

4. นางสาวพรรณี ปาประโคน ได้รับรางวัลระดับดีเด่น

5. นางสาวนวพร บุตรชานนท์ ได้รับรางวัลระดับดี

ถ่ายภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนางามมิตรภพที่131

เนื้อหาข่าว : นางสาวชฎาพร สายจันทร์

อำนวยการผลิต : นางนวลจันทร์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131

สอบถามได้นะคะ