การประเมินความสามารถและทักษะการอ่านออก เขียนได้ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

การประเมินความสามารถและทักษะการอ่านออก เขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

📖วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 📖 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 ดำเนินการประเมินความสามารถและทักษะการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลของ สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีนางนวลจันทร์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางดอกบัว เรืองเดช รองผู้อำนวยการได้ให้กำลังใจนักเรียนในทุกระดับชั้น

ถ่ายภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนางามมิตรภพที่131

เนื้อหาข่าว : นางสาวชฎาพร สายจันทร์

อำนวยการผลิต : นางนวลจันทร์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131

🌟ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด🌟

สอบถามได้นะคะ