การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕••

⏰เวลา ๐๙.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้ นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

🛑มีครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ของโรงเรียนแกนนำในโครงการ ๒๐ โรงเรียน ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๖๐ คน

– นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN)

– นางสาวกนิษฐา โสดาราม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา และนางสุรัตน์ ระบกเวีย ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT)

••วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕••

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม และมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

💟สถานที่จัดอบรม ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

🟤ภาพ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

🟤ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

🟤งานประชาสัมพันธ์ / กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ