การประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ••

เวลา 08.30 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาพระยา ,ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลมติม (จิตรพลานุสนธิ์) และบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้กับโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ เขต 2

นายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ชี้แจงข้อราชการ

– ความเป็นมาของการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ เขต 2

– แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ เขต 2

นายวันชัย ธงชัย ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงข้อราชการ

– การบริหารจัดการงบประมาณในโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ เขต 2

นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

🌸ภาพ/ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

🌸งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ