กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุมาลี ศรีสุคนธ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

เวลา 10.30 น.

#วัดที่ 1 วัดโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

นางภานุรังษี มาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายรังสัน พานเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง

เวลา 11.00 น.

#วัดที่ 2 วัดหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนเครือข่ายคุณภาพ (โรงเรียนบ้านโคกสูง – โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น)

นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายรังสัน พานเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง

นางพรกมล กันนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น

โรงเรียนได้นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะนักเรียน ร่วมพิธี ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดโคกสูง และวัดหนองจาน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  • ภาพ/ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สอบถามได้นะคะ