ผอ.เขต ลงพื้นที่เยี่ยม สร้างขวัญและกำลังใจ

  วัน อังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายกิตติชัย  ปลอดประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ และคณะครูร่วมต้อนรับว่าที่ร.ต.สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน สร้างขวัญและกำลังใจ มอบพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 10 ปลูกต้นไม้ และดูการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การปรับพื้นฐาน การอ่านออก เขียนได้ โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ขอบพระคุณท่านและคณะที่ได้ให้คำแนะนำเพื่อให้การจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เนื้อหาข่าว : ว่าที่ร.ต.หญิงวิชาดา สุวรรณภาพ

อำนวยการผลิต : นายกิตติชัย ปลอดประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์

สอบถามได้นะคะ