ร่วมต้อนรับนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในพิธีเปิดอาคารราชภักดิ์

วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น.

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในพิธเปิดอาคารราชภักดิ์ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

➡️โดย นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวต้อนรับ

➡️นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไพรวิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้คณะองคมนตรี ดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว มีโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่

– โรงเรียนบ้านโคกไพล

– โรงเรียนชับม่วงวิทยา

– โรงเรียนวังไพรวิทยาคม

– โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด)

– โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา

– โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม และโรงเรียนบ้านรัตนะ

หลังจากพิธีเปิดอาคาร นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

งานประชาสัมพันธ์ / กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ