ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างบ้านพักครูฯ “1 อำเภอ 1 ชุมชนบ้านพักครู”

…วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น กลุ่มนโยบายและแผน นางสาว เกศญา โพธิ์ศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ไปติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านพักครูแบบพิเศษให้กับโรงเรียนตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 ชุมชนบ้านพักครู” ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว และ 2. โรงเรียนอนุบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว…

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
โรงเรียนอนุบาลตาพระยา
โรงเรียนอนุบาลตาพระยา
โรงเรียนอนุบาลตาพระยา
สอบถามได้นะคะ