กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E.

(Drug Abuse Resistance Education)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น. สิบตำรวจโทปัญญวัฒน์   แสงมาศ  ตำรวจจากสถานนี้ตำรวจภูธรวัฒนานคร  ได้ทำกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) เป็นโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง เน้นการใช้หลักการป้องกันและปราบปราม กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และใช้ปรัชญาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  พร้อมสร้างกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมได้ให้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก  โรงเรียนบ้านบุกะสังขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

สอบถามได้นะคะ