“กิจกรรมจิตอาสา รวมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว”

…วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.15 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และกลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ บุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รวมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวมุ่งเน้นจิตสำนึกบุคลากรทางการศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฟื้นฟูป่าช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยมีนายวทัญญู สังข์อ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว…

สอบถามได้นะคะ