ค่ายคุณธรรม จริยธรรม “ธรรมะสู่โรงเรียน ทำดีเพื่อพ่อ”

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565  นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  พร้อมด้วย นายชาลี  อินทะโสภา  ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี  เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม “ธรรมะสู่โรงเรียน ทำดีเพื่อพ่อ”สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เพื่อให้เยาวชนเติบโตด้วยคุณภาพและเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม ให้รู้จักการควบคุมตนเอง รู้จักลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีงาม มุ่งประพฤติแต่สิ่งทีดีงาม รู้จักหน้าที่ตนเอง นำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้

+++ชมภาพถ่ายทั้งหมด+++

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

สอบถามได้นะคะ