โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย จัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย จัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองสังข์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเดินชมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนแต่ละฐาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติทักษะอาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างรายได้ระหว่างเรียนและประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
สอบถามได้นะคะ