การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 นางอลิสา เพชรมะดัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย มอบหมายบุคลากร จำนวน 3 ท่าน 1.นางแพรทอง ชมภูพาน ครูประจำชั้น ป.1 2.นางบุหลัน องค์สุนทร ครูประจำชั้น ป.2 และ 3.นางสาวอิสริยา คำแหงรส ครูประจำชั้น ป.3 เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดการเชิงรุก Active Learning(การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แก้ไขได้ใน 3 เดือน) ชมรมครูภาษาไทย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ถ่ายภาพ : นางอิสริยา คำแหงรส

เนื้อหาข่าว : นายนิชากร สักกุนี

อำนวยการผลิต : นางอลิสา เพชรมะดัน

สอบถามได้นะคะ