การรับการช่วยเหลือจากเขต (เด็กยากจน)

วันที่  ๑๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกาจัดการศึกษา ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพสำหรับนักเรียน ๔ คน นายเชิดชัย  แก้วกนก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น และข้าราชการครู  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  ขอขอบคุณท่านที่มาช่วยเหลือนักเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

บทความ : นางคำพันธุ์ ตุลากัน
ภาพ : 
ส.ต.ท.กิตติศักดิ์ นาทอง
อำนวยการผลิต : นายเชิดชัย แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

สอบถามได้นะคะ