การเยี่ยมห้องเรียน โดยท่าน ผอ. เขต

  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเยี่ยมห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นเพื่อติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน พร้อมทั้งให้กำลังใจครูและนักเรียนให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  นายเชิดชัย  แก้วกนก และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ขอขอบคุณท่านที่มาเยี่ยมชั้นเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

บทความ : นางคำพันธุ์ ตุลากัน
ภาพ : 
ส.ต.ท.กิตติศักดิ์ นาทอง
อำนวยการผลิต : นายเชิดชัย แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

สอบถามได้นะคะ