กิจกรรมให้ความรู้ “การรู้จักพืชหญ้ากินได้ในทุ่ง”

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐ น. มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนาและมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ “การรู้จักพืชหญ้ากินได้ในทุ่ง” โดยทดลองชิมพืชหญ้าในทุ่งผ่าน “กิมจิบ้านทุ่ง” แล้วแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องต้นไม้รอบตัวนักเรียน และสาธิตการทำน้ำหมักรสเปรี้ยวจากมะกรูด และนำน้ำหมักมะกรูดมาแปรรูปเป็นน้ำยาล้างจาน

การจัดกิจกรรมนี้มีเป้าประสงค์ให้นักเรียนสามารถนำวัตถุดิบในท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งอาจนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไปได้

ทางโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดาขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ถ่ายภาพ : นายกิติคุณ โกฎหอม

เนื้อหาข่าว : นางสาวอทิตยา ภูกองไชย

อำนวยการผลิต : นายปราโมทย์ พรหมบุบผา

สอบถามได้นะคะ