วิทยากรอบรมครู ชมรมครูภาษาไทย

วันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning จัดโดยคณะกรรมการชมรมครูภาษาไทย ร่วมกับคณะครูโรงเรียน    บ้านหนองผักแว่น โดยมีนางคำพันธุ์  ตุลากัน ประธานชมรมครูภาษาไทยเป็นวิทยากร  นายเชิดชัย  แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น และนางวิจิตรา สุนทรวงศ์สกุล ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นที่ปรึกษาในการจัดอบรม ขอบคุณชมรมครูภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรม และขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

บทความ : นางคำพันธุ์ ตุลากัน
ภาพ : 
นางสาวนนทิยา ไพพะนา,นายอภิสิทธิ์ อันทะมา
อำนวยการผลิต : นายเชิดชัย แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

สอบถามได้นะคะ