ตรวจสอบระบบทะเบียนประวัติเกี่ยวกับสวัสดิการ การรักษาพยาบาลปี2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ดำเนินการตรวจสอบระบบทะเบียนประวัติเกี่ยวกับสวัสดิการการรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติเกี่ยวกับสวัสดิการ การรักษาพยาบาลของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ ในสังกัด เพื่อให้ทราบว่า ระบบทะเบียนประวัติมีข้อมูลความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตามรายงานในระบบ D – Pension

สอบถามได้นะคะ