กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

เพื่อส่งเสริมให้ลูกได้ระลึกถึงพระคุณ และแสดงความรักความกตัญญู ต่อคุณแม่ หรือผู้ปกครอง

ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูง

สอบถามได้นะคะ