“กิจกรรมจิตอาสา รวมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน 12 ต้น 12 สิงหา มหาราชินี” โรงเรียนบ้านหนองบัว

…วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานพิธีเปิด โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
…จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรมจิตอาสา รวมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน 12 ต้น 12 สิงหา มหาราชินี กิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลา และร่วมกิจกรรมดำนา ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวทัญญู สังข์อ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะครู นักเรียน อสม. ผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ กศน.อำเภออรัญประเทศ ชาวบ้าน ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว…

สอบถามได้นะคะ