ตรวจสอบระบบทะเบียนประวัติเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญ ปี2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ดำเนินการตรวจสอบระบบทะเบียนประวัติเกี่ยวกับสวัสดิการการรักษาพยาบาล ของข้าราชการบำนาญ ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ งานทะเบียนประวัติเกี่ยวกับสวัสดิการ การรักษาพยาบาลของผู้รับบำนาญ ในสังกัด เพื่อให้ทราบว่า ระบบทะเบียนประวัติมีข้อมูลความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตามรายงานในระบบ D – Pension

สอบถามได้นะคะ