การอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ ๑

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ ๑ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ภาพ: นางสิริลักษณ์ ประดุจพรม

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ