กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางอลิสา เพชรมะดัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และบูรณาการความรู้ของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรมประกวดเครื่องบินกระดาษ”ประเภทร่อนนาน” การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์ การประกวดชุดรีไซเคิล การแสดงของนักเรียนและตอบคำถาม เป็นต้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย

ถ่ายภาพ : นายนิชากร สักกุนี

เนื้อหาข่าว : นายนิชากร สักกุนี

อำนวยการผลิต : นางอลิสา เพชรมะดัน

สอบถามได้นะคะ